สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจิรายุส  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสถาปัตย์  ผาตินาวิน
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
2. นางสงบ  มีจันทร์
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 57.67 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กชายธนโชติ  บัวหลาย
2. เด็กหญิงพนาวัลย์  โตเครือดี
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ