สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เปลี่ยนดี
 
1. นางสาววรรณสรรค์  ศรีสกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กชายชนาธิป  ถิ่นการ์
2. เด็กชายธนากร  พิสิฐพัฒนพงษ์
3. เด็กชายศุุภากร  บุญประเสริฐ
 
1. นายสรศักดิ์  ฟองจันทร์
2. นายพลายงาม  บุญญะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมอหอม
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ  ขวัญเนตร
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นางสาวชารีรัตน์  เกราะเพชรไพฑูรย์
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. นายธนกร  จันทร์มีเทศ
 
1. นางอนงค์ศรี  นครไทยภูมิ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดนาขาม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อ่อนพรม
 
1. นางเตือนใจ  คงจันทร์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แย้มเกษร
4. เด็กหญิงภาพิมล  เกตุย้อย
5. เด็กหญิงวรดา  นุนูนจันทร์
6. เด็กหญิงศิริพร  ปานอ่วม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อนิล
8. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญร่วม
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นายจิตติ  เขียวมาก
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงเจตสุภา  นาคเสน
3. เด็กหญิงเมธาวี  เที่ยงธรรมโม
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
2. นางทัศนีย์  คุ้มฉาย
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพภา  บัวประทุม
2. เด็กหญิงพัชรี  อิ่มชม
 
1. นายนภสินธุ์   โพธิ์ปลัด
2. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทะราช
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เสนานุช
3. เด็กชายนัทธพล  จันทะคุณ
 
1. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชียงมา
 
1. นางไฉน  ถนอมสิงหะ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายธนะชัย  รัตนโค้น
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุขบัว
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.3 ทอง 5 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ    แป้นเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมกลิ่น