สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศกร   อ่อนพรม
2. เด็กหญิงวันใส    รื่นรวย
3. เด็กหญิงอรทิพย์พรร   คงสบาย
 
1. นางอาภรณ์   ทิพย์ทิม
2. นางบุญยง    ทับทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
 
1. นางปณิชา  ณัฎฐาไท
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  อยู่อิ่ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินนวล
3. เด็กหญิงภัทรสุภา  รามพันธุ์
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสำราญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัทกาญจน์  เอกรัตนโชติ
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายวรฤทธิ์    วิริยาอรรถกิจ
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ยาแก้ว
 
1. นางปรานี    โสภณ
2. นางสาวสุวพิศ    ดีอยู่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ขุนยวง
 
1. นางสาวณาตยา  อังกินันทน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อออำไพ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สีชัง
 
1. นางสาวสุนันทา  รอดนุ่ม
2. นางอำภรรณ  ใจแสน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.17 ทอง 5 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1. เด็กชายธีรยุทธ  หมื่นไสยาท
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  สินพูล
3. เด็กหญิงเทพทวี  สินพูล
 
1. นางปรียา  อ่อนนุ่ม
2. นายพิพัฒน์  รอดสวัสดิ์