สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กหญิงพินธุอร  ทิพย์กระโทก
 
1. นายจลพิชญ์  สรรพอุดม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์
2. เด็กชายเพชรพงษ์  พ่วงลาภ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงภัทรมน  จิตรวุฒิโชติ
 
1. นางนันธิกา  รุจิรา