สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายเป็นไท  เสริมศรี
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตุะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอรพิชา  ภู่ภักดี
 
1. นางสาวนันท์สินี  ทวิสุวรรณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายชัยพร  แซ่จู
2. เด็กชายนัฐพร  ปลื้มระยับ
3. เด็กชายนัฐพล  ปลื้มระยับ
4. เด็กชายพนานนท์  อัมฤดี
5. เด็กชายภูรินัฐ  ประสิทธ์ทรัพย์
6. เด็กชายรเมศ  เครื่องทิพย์
7. เด็กชายวสันต์  นาวารัตน์
8. เด็กชายสุริยา  ศรีสิงห์
 
1. นายสายันต์  ล้วนเพชร
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
3. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจตุพร  แย้มพราย
2. เด็กชายพรภิรมย์  รอดไป
3. เด็กชายศรัณรัชช์  เทียนนาค
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต