สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายเป็นไท  เสริมศรี
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตุะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงอรพิชา  ภู่ภักดี
 
1. นางสาวนันท์สินี  ทวิสุวรรณ