สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุยพรม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉิมจิ๋ว
3. เด็กชายวรวิทย์  อินทศรี
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปลัดท้วม
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธดา  กาฬะสิน
 
1. นางสาวอมรวดี  บุญมา
2. นางรัชดา  รสฉ่ำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  พันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงมาลินี  ทองหมู่
3. เด็กหญิงวิชุดา  คงจริง
4. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  พันธุรัตน์
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  พันธุรัตน์
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.49 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชชากร  น่วมด้วง
2. เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางวรางคณา  วงศ์ดวง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงศุทธนุช  เหล็กสัก
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรดี
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.7 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
 
1. นางวรรณา  ปัญญาสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กชายธวัชชัย  นุ่มนาง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  หลวงอินทร์
 
1. นายเสกสรรค์  บุญจันทร์
2. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ใวศิลป์
 
1. นางสาวกัลยาณี   รัตนบุตร
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายก้องภพ  ราศรีชัย
 
1. นางแสงเทียน  ใจซื่อ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ์