สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   เกษามูล
2. เด็กหญิงมุทิตา  อนันต์บุญเอื้อ
3. เด็กหญิงเอื้อมพร    มูลณี
 
1. นายสุเทพ   สังเกตุดี
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   นงค์ภา
2. เด็กหญิงรินรดา   บัวไพรินทร์
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวปวีณา  จันลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นิ่มนวล
2. เด็กชายธีรพล   บัวเผี่ยน
 
1. นายปราการ  สว่างจิตร
2. นายเสกสิทธิ์  เหง้ากันหา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  คำสุข
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่านผิว
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แดงด้วง
4. เด็กหญิงทิราวรรณ  พรมมาก
5. เด็กหญิงบุษบา  โพธินา
6. เด็กหญิงฤทัย  ปลื้มบุญ
7. เด็กหญิงสิริมนต์  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอารียา  ช่างทอง
9. เด็กหญิงเกษราพร  ฤทธิ์มาก
10. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ด้วงหรั่ง
 
1. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
2. นางสมปอง  กาละเกตุ
3. นางเสาวณีย์  คำนนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พรหมบุญ
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงวัลภา  แสนขาล
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองรัก
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จีนคง
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวิลัยรัตน์
4. เด็กชายยงยุทธ  ลวงโคกสูง
5. เด็กชายศตวรรษ  ข้าวโพธิ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณลพิศ
7. เด็กชายอนุชิต  ดีดาร์
8. เด็กชายอาทิตย์  สอดตา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นางสุมิตรา  ดอกหอม
3. นางธัญญาภรณ์   อินทร์แก้ว
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายยุทธนา  พารี
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.34 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงพัชรา  หมวกชา
 
1. นางสาวอุดมรักษ์  คำก่อ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกุลกันยา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงดอกไม้  แซ่เถา
4. เด็กหญิงธีรนาถ  แซ่เถา
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่วื่อ
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  คีรีวัฒนกุล
7. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่สง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  แร่นาค
3. นางบุษบา  แก้วพิลา