สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชอบมะรัง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปานคีรี
 
1. นางสาวทองอุไร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กชายกิตติพล  พุฒระ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรคุณ
3. เด็กหญิงพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม
 
1. นางสาวสุพรรษา   ธรรมสโรช
2. นางกัลยา  พงษ์สละ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  น้ำดอกไม้
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  ลุนพิลา
 
1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
2. นายสมยศ  หึงขุนทศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายอานนท์  อินทสร้อย
 
1. นางสุมาลี  ยาสี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทำไร่
2. เด็กหญิงปัณณพร  เรืองขำ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรายฮวด
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  จันทสุริยา
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นายธานัท  หงษ์โม่
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญดัด
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันมี
2. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงชนาพร  คชสารทอง
5. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
6. เด็กหญิงดวงสุดา  สุดาวรรณ์
7. เด็กชายธนพล  บุญเชิด
8. เด็กชายบุริศร์  อ่อนแก้ว
9. เด็กชายปุริม  คำโพธิ์
10. เด็กชายพรชัย  ยีรัมภ์
11. เด็กหญิงพรฤดี  ใจรักษา
12. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
13. เด็กหญิงพัชชา  รัตนสร้อย
14. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
15. เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต
16. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
17. เด็กหญิงสโรชา  ปั้นแตง
18. เด็กหญิงอนุวรรณ  ชมเย็น
19. เด็กหญิงอริศรา  ทองสาย
20. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
3. นายคำสิงห์  ภูเยี่ยมจิต
4. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
5. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
6. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุ้ยหา
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายณัฐพล  อาจหาญ
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงอริสา  น่วมโต
2. เด็กหญิงอัมรัตน์  ศรียันต์
3. เด็กหญิงเกศินี  พัตตาสิงห์
 
1. นางสาวชลธิชา  ทองหมู่
2. นางรชยา  ฉั่วตระกูล
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายมงคล  ศรีพระจันทร์
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์