สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตรา  แก้วมะ
2. เด็กหญิงญาดา  ต้นตะวาโย
3. เด็กชายประเสริฐ  มุลลารักษ์
 
1. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
2. นางทิพยาภรรณ์  อนันต์เอื้อ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์  คำแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงพรฟ้า  พาหา
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ขันธ์รักษา
4. เด็กหญิงรวิภา  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นางภัทราภรณ์  เครือแตง
2. นางธนพร  ศรีรัตนพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  อุบลเลิศรัตน์
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78.7 เงิน 4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยูริยูริ  เซกิกุซิ
 
1. นางมยุรี  ชัยสิทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นางวงเดือน  ปอศิริ รอชโซลแล็ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 29.26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมปอง
2. เด็กหญิงจิราพร  ถมภิรมย์
3. เด็กหญิงชลิตา  ภูขมัง
4. เด็กหญิงดลยา  คำประเทือง
5. เด็กหญิงธนพร  จงรัก
6. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วไชยยะ
7. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ
8. เด็กหญิงอรจิรา  ยะโส
9. เด็กชายอินทรีย์  อินทร์ศิริ
10. เด็กหญิงโสมผกาสินธุ์  พิลาแดง
 
1. นายพัฒนา  ศรีโสภา
2. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
3. นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายจักรภัทร  หมั่นคิด
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  คำประเสริฐ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภารไสว
2. เด็กหญิงนิติยา  ผลละออ
3. เด็กหญิงอุมาพร  พาพุทธา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงสมหวัง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาทุ่งมล
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ระวิเวท
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร