สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. เด็กหญิงพีระภักดิ์  หาวิเทพ
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ผาลา
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพชร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อันพันลำ
2. เด็กหญิงนภาพร  ภูเครือ
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ศิลาคำ
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ไร่ผล
5. เด็กหญิงพรรณนิสา  ประทุมวัน
6. เด็กหญิงพรลภัส  นาถมทอง
7. เด็กหญิงรัตตาภัค  ดาวกระจาย
8. เด็กหญิงวริศรา  ภูลาด
9. เด็กหญิงสุภาวดี  มิ่งขวัญ
10. เด็กหญิงโศภิษฐา  ภูเกิดพิมพ์
 
1. นางขันทอง  ดีรักษา
2. นายพลนภา  ภูหานาม
3. นายประสพสิน  เติมใจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 8 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมณฑกานต์  จันทรเกตุ
 
1. นางรัตนาพร  ศรีมุงคุณ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางฉัฐพร  แก้วธานี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายฐากูร  ปัดสักขี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีจักร์
3. เด็กชายสุชาครีย์  เผ่ากัณหา
 
1. นางสิทธิณี   เหล่าลุมพุก
2. นาง ไสว   ชาติแพงตา