สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุย 1. เด็กหญิงนิดาพร  เวชกามา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชื่นชม
 
1. นางยุวภา   จิตชื่น
2. นายธิติ   จิตชื่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
 
1. นางสาวปนัดดา  สืบแย้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงจริยา  ชินรา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงมีสัตย์
3. เด็กหญิงโชติกา  ประภาสโนบล
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีแก้ว
2. นางโสภิดา  เรืองศิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุตโม
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เรืองโพน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทะมาตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงคนัสนันต์  วันนา
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายธีระพัฒน์  กลัดกันแสง
2. เด็กหญิงนิชานันท์  พิมพ์เภา
 
1. นางณัฐธยาน์  บัวบาน
2. นางสาวศิริพร  ชูอารมณ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี