สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นางจุรีย์  เด่นประภัสร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชรัณยภัทร  หอมมาก
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  คงประพันธ์
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจีราพัชร  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพีรดา  จงสุขสันติกุล
3. เด็กหญิงวันวิษา  ใจไว
 
1. นางสาวสุภาวดี  เทพริยา
2. นางจินดา  ทองภักดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. นายสิริพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.16 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายธดากรณ์  ธูปแดง
2. เด็กหญิงวันวิสา  พั่นเพียร
 
1. นางสุรีย์  ถิ่นจันทร์
2. นางกัลยา  วรรณมณี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงนพมาศ  เวียงนาค
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  คชปัญญา
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  บุณยเวทย์
4. เด็กหญิงพชรพร  เสมอใจ
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถุงเงิน
6. เด็กหญิงมนัญชยา  หมื่นโฮ้ง
7. เด็กหญิงศศิธร  ใจน้อย
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ป่าเขียว
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  แนวจิตร
10. เด็กหญิงอิสริยา  พอเหมาะ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ล้อวิไล
2. นางบุษราภรณ์  วิเศษ
3. นางสาวกนิกนันท์  กาวิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกวินนา  เวียงนาค
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขแผ่นทอง
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธุระการ
5. เด็กชายกิตติทัต   ขัดสม
6. เด็กชายกิตติพัฒน์  กิ่งแก้ว
7. เด็กหญิงจามจุรี  นันตาแสง
8. เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนาคำ
9. เด็กหญิงชลิตา  คำวิริยะพันธ์
10. เด็กหญิงญานิกา  นุ่มนิ่ม
11. เด็กหญิงณัชชา  เทพจันทร์ตา
12. เด็กหญิงณัฐชา  จันสอน
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระสาย
14. เด็กหญิงณัฐวัลย์  วิโจทุจ
15. เด็กหญิงธนกาญจน์  ม่วงมัน
16. เด็กชายธนพล  ยังสุดใจ
17. เด็กหญิงธนิษฐา  กวางเต้น
18. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทนันชัย
19. เด็กชายปฏิพัทธ์  กันทะเอ็ด
20. เด็กหญิงประภากร  สุขมาก
21. เด็กชายปริทัศน์  บุญประสม
22. เด็กหญิงปุณญภา  ชื่นสมบัติ
23. เด็กชายพงษ์ภาริน  จินดารัตน์
24. เด็กชายพงษ์ภาวิน  จินดารัตน์
25. เด็กหญิงพรชิตา  จันใด
26. เด็กหญิงพิณศิริ  ปิ่นแก้ว
27. เด็กหญิงพีรพัฒน์  สว่างพงษ์
28. เด็กหญิงภริดา  ยืนยงค์
29. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชมรัตน์
30. เด็กชายลัทรพล  ทองอ่อน
31. เด็กชายวรภัทร  วัลภัย
32. เด็กหญิงวริศรา  สมพันธ์
33. เด็กหญิงวัฒน์ชรากรณ์  สีระวัตร
34. เด็กหญิงวารุณี  ทองประไพ
35. เด็กหญิงสิดาพร  สีแก้ว
36. เด็กหญิงสุวิชาดา  มะทะ
37. เด็กหญิงอภิชญา  ข่มอาวุธ
38. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสุข
39. เด็กหญิงแพรทองทา  เสมาทอง
40. เด็กหญิงโสภิตนภา  เลี้ยงเชื้อ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นางสาววัชราวดี  แสงทอง
4. นายนพพร  วุฒิการณ์
5. นางจีราพร  วุฒิการณ์
6. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
7. นางสาวนิตยา  สามะณี
8. นายสุวัจน์  ดีตันนา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
2. เด็กชายชรินทร์  บุญจันทึก
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เทพิกัน
4. เด็กชายธีรภัทร  จิตรกระจ่าง
5. เด็กชายนภัสกร  พุทธรักษา
6. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์เมือง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  กาศวิราช
8. นายสุทธิกานต์  ยานะวิน
9. เด็กหญิงสุนิชา  เพ็งดี
10. เด็กหญิงสุนิตา  เชาว์แล่น
 
1. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
2. นางกาญจนา    เครือไทย
3. นางดารี  ร้อนเร็ว
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เปิบ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ตงสาลี
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์เมือง
4. เด็กชายปกรณ์  สิงห์คา
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปินนะ
6. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ตะไมล์
7. เด็กหญิงวรัทยา  สะปู
8. เด็กชายสุทธิภัทร  กาศสกุล
9. เด็กหญิงเกวลี  ใจกาศ
10. เด็กหญิงเปมิกา  บุญมาภิ
 
1. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
2. นางกาญจนา  เครือไทย
3. นางดารี  ร้อนเร็ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.67 ทอง 11 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ชูวงศ์วรพินิจ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงวรันธร  จงจิรัฐติกาล
 
1. นางสาวเกสร  สามมา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. นายดนุพล  สะเอียบคง
2. นายธนวิชญ์  ไชยภิสาร
3. นายนพกร  สะเอียบคง
4. นายนฤเทพ  สะเอียบคง
5. นายนิติพงษ์  ขันทะบุตร
6. เด็กชายศิรวิทย์  ทะวงค์กลิ่น
7. นายเจนณรงค์  ใจเพลิด
8. นายโภคิน  ผัดขัน
 
1. นายบัญชา  ผัดขัน
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
3. นางสาวนวลจันทร์  ทุ่งอ่วน
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจเหิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงศ์
3. เด็กชายวิชานันท์  ดีอิ่นคำ
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. นางสาวจิดาภา  คำปา
2. นางสาวปทุมพร  คำมูล
3. นางสาวพัชราภรณ์  อินถา
 
1. นางบุญยง  คำตั๋น
2. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงธนิตตา  วงศ์กันตา
2. เด็กชายธวัชชัย  ระเริง
3. เด็กหญิงปิยะนุช  สินธุวงศ์
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นายภูริทัต  พิมพ์โพธิ์สะคาม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วกูลฑล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พิกุลเดชา
3. เด็กหญิงอรทัย  ตะนากูล
 
1. นายอาคม  ชาญเดช
2. นางนิธิวรรณ  เบ็ญจสุวรรณ
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.64 ทอง 5 โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นางนัยน์ปพร  ใจเดช
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมินตรา  พันธ์ดี
 
1. นายเป็ล  แหวนทอง
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน