สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวารุณี   ปวงรักษ์
2. เด็กหญิงศิริภรณ์   พงษ์ธนเจริญ
 
1. นางภาวนา   สังศรีสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณเอ้ย
3. เด็กหญิงอาธิวา  คาเอ้ย
 
1. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
2. นางสาวมนทิรา  เปียงบุญทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงมณิสรา  รัตนภิเษกชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธิมูล
 
1. นางประไพ  สวนโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน   พูลสุข
 
1. นายธนเทพ   รักปลื้ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สายยาว
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายกรภัทร  ปางวุฒิวณิชย์
 
1. นางจรูญศรี  ศิริวาท
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์หนังสือ
2. เด็กหญิงนุสบา  ระบอบ
3. เด็กหญิงรัดกมล  การินตา
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  สืบอ้าย
5. เด็กหญิงเกสรา  ใจยะเด็ด
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวจตุภัทร  ใจกลม
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.2 เงิน 5 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง
2. เด็กชายอิทธิพล  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
2. นายธีระศักดิ์  ปรางใกล้ถิ่น
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คำพนม
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริ
3. เด็กหญิงอัมพกา  ปันดี
 
1. นางสาวเบญจพร  เอกจิตร
2. นางปราณี  แก้วแดง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1. เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศิรกานต์  วันสี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปะละใจ
2. นางสาวศศิธร  ปะละใจ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายสันติภาพ  อุดแบน
2. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ขัดคำ
3. เด็กหญิงเวธนี  ใจตา
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวขจิต  อินทะเสน
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หาติ๊บ
2. เด็กชายธีรภัทร์  โนนทอง
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรหมเสนา
 
1. นายสิทธิพร   อุดคำมี
2. นายประจวบ  ปิงใจ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นางสุบิน  ศรีผ่อง