สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์หนังสือ
2. เด็กหญิงนุสบา  ระบอบ
3. เด็กหญิงรัดกมล  การินตา
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  สืบอ้าย
5. เด็กหญิงเกสรา  ใจยะเด็ด
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวจตุภัทร  ใจกลม
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.2 เงิน 5 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง
2. เด็กชายอิทธิพล  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
2. นายธีระศักดิ์  ปรางใกล้ถิ่น
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1. เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศิรกานต์  วันสี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปะละใจ
2. นางสาวศศิธร  ปะละใจ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นางสุบิน  ศรีผ่อง