สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายกรภัทร  ปางวุฒิวณิชย์
 
1. นางจรูญศรี  ศิริวาท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงมณิสรา  รัตนภิเษกชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธิมูล
 
1. นางประไพ  สวนโพธิ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายสันติภาพ  อุดแบน
2. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ขัดคำ
3. เด็กหญิงเวธนี  ใจตา
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวขจิต  อินทะเสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน   พูลสุข
 
1. นายธนเทพ   รักปลื้ม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หาติ๊บ
2. เด็กชายธีรภัทร์  โนนทอง
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรหมเสนา
 
1. นายสิทธิพร   อุดคำมี
2. นายประจวบ  ปิงใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สายยาว
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คำพนม
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริ
3. เด็กหญิงอัมพกา  ปันดี
 
1. นางสาวเบญจพร  เอกจิตร
2. นางปราณี  แก้วแดง