สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงยูโกะ  ยามากุชิ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายพุฒิธร  ก๋งเม่ง
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงกรวรัญ  ติรนันท์มงคล
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กชายเอเจ  ทองประสูติ กรอสเวนเนอร์
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ส้มไทย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สมพงศ์
3. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญเนตร
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคงหนาม
2. เด็กชายคมชิต  สังข์ทอง
 
1. นางสาวโสพิศ  ทองรอด
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงชรินทร์ทร  ชัยบุตร
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางโรง 1. เด็กหญิงพรนัชชา  คงสุทธิ์
 
1. นายสุชล  หวังเส้น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กชายอัครวัฒน์   สุจริตกุล
 
1. MissShi  Tan
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายอรรถชัย  พลแสน
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.99 ทอง 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวเกิด
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มะโนแจ่ม
3. เด็กหญิงคุลิกา  สายทอง
4. เด็กหญิงฉัตรกมล  บุพผากิจ
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองยัง
6. เด็กชายทักษิณ  ภูครองทอง
7. เด็กหญิงทีปกา  สายทอง
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  นุชนิตย์
9. เด็กหญิงนภวรรณ  นุชนิตย์
10. เด็กหญิงนฤนาท  ภู่ภักดีพันธ์
11. เด็กหญิงนิลาวัณย์  นิลละคา
12. เด็กหญิงปภัทรศร  นามวัง
13. เด็กหญิงภิมลพรรณ์  หุตะเจริญ
14. เด็กหญิงวีรวรรณ  นกดา
15. เด็กชายศรันย์ภัทร  เชื้อเมืองภาร
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นายดัสนัย  ดำมี
3. นางสาวอุไรวรรณ  บุญช่วย
4. นางสาวทานตะวัน  เอียดจุ้ย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ทองวิจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จูดเดช
3. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วขวัญ
4. เด็กหญิงศศิวิภา  นทีธร
5. เด็กชายศุภโชค  ผายวัฒน์
6. เด็กชายสิทธิโชค  ยิ่งวุฒิวรกุล
 
1. นางราตรี  โกยสมวงศ์
2. นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล
3. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงดิษฐพัชภรณ์  ชูใจ
3. เด็กชายธนวันต์  มาลิกี
4. เด็กชายสหรัฐ  รัตนวงศา
5. เด็กชายอดิเทพ  เชยสกุล
6. เด็กหญิงอารียา  หนูเมียน
 
1. นางวิชญารัตน์  ธัญรักษ์ธนนนท์
2. นางสาวจันทิมา  ศรีศิริ
3. นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงนาตาชา  รัตนเพชร
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  อารีราษฎร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายสถาพร  จินาพงศ์
2. เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
2. นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงชวัลญา  สัทธาอธิคม
2. เด็กหญิงธัญญวีร์  ทองตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี
2. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กหญิงศิริประภา  ห้าพุทรา
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
1. นางอมรรัตน์  ศรแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงแพรวา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายมังคเรศ  นิติธรรมานนท์
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
4. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
5. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
7. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สง่าวิทยากร
 
1. นางปริชญา  ผลบุญ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ
2. เด็กหญิงชลธิฌา  บัวครื้น
3. เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี
4. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม
5. เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิเชฐพงษานนท์
7. เด็กหญิงศกลรัตน์  สุวรรณหงษ์
8. เด็กหญิงศตพร  รัตนศิริรุ่ง
9. เด็กหญิงอริสรา  อุยสุย
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  หนูเชต
 
1. นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
2. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
3. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายวัชรากร  แซ่โก้ย
 
1. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กาลจักร
2. เด็กชายพัสกร  แก้วอำไพ
 
1. Mr.Cornel  Hattingh
2. Mr.Cornel  Hattingh
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 57.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายธรรมสิทธิ์  ยิ้มแฉ่ง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สามารถกิจ
 
1. นางวันทนา  แก้วกลิ่น