สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วมี
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.58 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงละคร
2. นางสาวปนัดดา  จิตบรรจง
3. เด็กชายมานิตย์  ทองดีนอก
4. นางสาววราภรณ์  หงษาอ่อน
5. เด็กชายศิริพงษ์  นาสุวรรณ
6. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
7. เด็กหญิงอ่อนจันทร์  คำภู
8. นายเสริมศักดิ์  วิสุทธิ์เขตการ
 
1. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
2. นายไชยา  วิญญาสุข
3. นายสุรเพ็ญ  วงค์กลาง
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายวรัมพร  ชนะพันธ์
2. เด็กชายอนุชา  มานะสุวอ
 
1. นางสาวยาใจ  วรรณิสรณ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางแสงจันทร์  คำภะวา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงปริมวรินทร์  เคนฮวด
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์