สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวดรุณี  ไตรโพธิ์ท่อน
2. นายปณชัย  พรมมากุล
3. นายพีรพล   ปินะภา
 
1. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
2. นางบุญยรัตน์  โพธิ์อ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  มูลศรีสุข
2. เด็กชายอนุชิต  สงแซม
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
2. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงรัชตากร  สีละออง
 
1. นางยุพิน  แก่นผกา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงปาณิศา  สาสีดา
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชาววาปี
3. เด็กหญิงเขมินทรา  ตะโพธิ์
 
1. นางพรพนา  บรรหารักษ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา  มนตรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กชายธนายุทธ์  นนสีลาด
3. เด็กชายสุขสันต์  ศรีแก้ว
 
1. นายดุสิต  โมกขรัตน์
2. นายผาสุก  สาสีดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายมนัส  แว่นจันทร์ลา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ  พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กชายกฤษดา   ปะทะรัมย์
3. เด็กชายคณาวุฒิ  มาศแสวง
4. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
5. เด็กชายจารุพงษ์  น้อยคำแพง
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
7. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
8. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
9. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ์
10. เด็กหญิงธัญย์ชนก  เพชรก้อน
11. เด็กชายธาตรี   ทองนอก
12. เด็กชายนพคุณ    แก้วขวัญข้า
13. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
14. เด็กหญิงนริสรา  นาคนวล
15. เด็กหญิงนารีนาฐ   นาพิมพ์แสง
16. เด็กชายปรัชญา   บุตรเจริญ
17. เด็กชายพงศกร  แก้วคงทอง
18. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลง
19. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
20. เด็กชายภัสกร  ชิณภา
21. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
22. เด็กหญิงรุจิดา   วัลละภา
23. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
24. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
25. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
26. เด็กชายวสันต์   เบ้าหัวดง
27. เด็กชายวีระกร   โสดแก้ว
28. เด็กหญิงศรินธร  ปิตตังนาโพธิ์
29. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
30. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
31. เด็กชายอภิสิทธิ์   พินิจกิจ
32. เด็กหญิงอรพรรณ   กุสุมาร
33. เด็กหญิงอัญทิกา  ราชาหมื่น
34. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
35. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงค์
36. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
5. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
6. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
7. นางเพ็ญนภา  คำมาศ
8. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ปัดตาเทสัง
2. เด็กชายชนาธิป  ปินะเต
3. เด็กหญิงบุญยาพร  สรรพศรี
4. เด็กชายพลอธิป  แพงลุนหล้า
5. เด็กชายอัจฉริยะ  ภักสนิสิทธิ์
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดาราช
 
1. นายไสว  หอมมาลัย
2. นายสมชาย  สิงหะนาม
3. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายสุเทพ  บุตรสำราญ
2. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายธนพล  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์ทอง
3. เด็กชายสุนทร  ชารีเพ็ง
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เยี่ยมเจริญ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   จันทวฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์จักร
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางสาวสุกัญญา  พลายเถื่อน