สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิง ศิริลักษณ์   ประสงค์สันต์
2. เด็กหญิงกนกพร   เถาพุดซา
3. เด็กหญิงพรรณวดี   ทุงฤทธิ์
4. เด็กหญิงอรอนงค์  บุษบง
5. เด็กหญิงเชษฐธิดา   อุชี
 
1. นางธรักษา   ราศรี
2. นางแสงดาว  อันทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนสุรินทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิพรมมา
3. เด็กชายกฤษณ์  จินารักษ์
4. นางสาวกวิศรา  ภัทราณรัตน์
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดขัน
6. เด็กหญิงจัตุพร   พรมมา
7. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แย้มศรี
8. นางสาวชลธิชา  สายธนู
9. นายชลสิทธิ์  ศักดาคำ
10. เด็กชายทศพร  ศรีอาจ
11. เด็กชายธนากร  ภูคำ
12. นายธรรมนิตย์  ธรรมะ
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โขมะพัฒน์
14. นางสาวธันยพร  โรมสมบุตร
15. นางสาวนริศรา  ทาสิงห์
16. นางสาวนฤมล  แสนสุรินทร์
17. เด็กหญิงนิตยา  ขันบุญ
18. นายนิรันดร   วัฒนานิติกุล
19. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไวสาหลง
20. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สีเทา
21. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอุ้ม
22. นางสาวพัชรินทร์  ตะโก
23. เด็กหญิงพิณลดา  จุลพันธ์
24. เด็กชายพีระพงศ์  บึงกรด
25. นายยุทธพล  ชาวเหนือ
26. นายรัตนพล  พันทอง
27. เด็กหญิงลินลณี  ชินสุทธิ์
28. เด็กชายวรสิทธิ์  เทพเภา
29. เด็กหญิงวันวิสา  พงษ์อุดทา
30. เด็กชายวิวัฒน์  ภูปา
31. เด็กชายศรายุทธ  เที่ยงทำ
32. เด็กหญิงศศินิภา  พิมพ์เสน
33. เด็กหญิงศิวนารถ  บึงกรด
34. เด็กหญิงสุนิษา  ทุมลา
35. เด็กหญิงสุพรรณณิกา  แซ่โง้ว
36. เด็กหญิงอภิญญา  สมสีแก้ว
37. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีชัยปัญหา
38. นางสาวอังชุมา  บัวเผื่อน
39. เด็กหญิงอาภัสรา  อักษร
40. เด็กหญิงโสภิกดา  ชาวเหนือ
 
1. นางนวลอนงค์  แสงดาว
2. นางสาวสุวิมล  งามสมบัติ
3. นางสาวละอองดาว  พาระแพน
4. นางบุญเย็น  ศักดาคำ
5. นายวสันต์  นันทะเสน
6. นางชลิศา  พานคง
7. นางนิยดา  ไชยนิคม
8. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80.43 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจนิสตา  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  แสนสด
3. เด็กหญิงนริศรา   อนุนาค
4. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์โสดา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โคคำ
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์  หม่อมสระ
7. เด็กหญิงวันวิสา   โคคำ
8. เด็กชายสันติพงษ์  พานโคกสูง
 
1. นายชัยยงค์  หีบแก้ว
2. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
3. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   นิลนนท์
2. เด็กหญิงปรีญานันท์  คำนวน
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีกระทุ่ม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์อินทร์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายภูมิพนา  แก้วแสนคำ
2. เด็กหญิงสุรัญญา  แสนคำ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่จ๋าว
 
1. นายไตรภพ  อินทุไร
2. นางภัทราวดี  ศรีสารคาม