สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขัวสูง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปวงสันเทียะ
 
1. นางนิรภาพ  แก้วสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงศดานันท์  โนนคำพันธ์
 
1. นางรฐา  สุขพินิจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เชื้อวังคำ
2. เด็กชายสุทธิราช  เชื้อคำฮด
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.8 เงิน 12 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงทัศราภรณ์  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพรรณณิภา  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงมลิวรรณ  ปัญญาวิชัย
5. เด็กหญิงมุฑิตา  คนยืน
 
1. นางวชิราภรณ์  ริมทอง
2. นางสาวรัศมี  ตรีเพ็ชร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงพิมประภา  คำปัน
 
1. นางสาวอุไร  เกตกูล
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  หลงมีวงค์
 
1. นางสุพัตรา  กิตติยศธาดา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายธนกรณ์  รูปงาม
2. เด็กชายอภินันท์  รูปงาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน   อาจวิชัย
2. นายสุภชัย   สุริยะกมล