สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงอรนุช   เลาหมี่
2. เด็กหญิงอาหมี่   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเมตตา   ปินะเล
 
1. นางอัญชลี   ชยาศักดิ์สิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หาญปราบศึก
2. เด็กชายชัยเมธ   คีรีวัฒนรัตน์
3. เด็กชายณราวุฒิ   ไพรบรรลือ
4. เด็กชายธนกร  บุญมีเมธา
5. เด็กหญิงธนิสา  ไพโรจน์ประภา
6. เด็กชายธิพงษ์  ชัยชนะงาน
7. เด็กชายธีรเดช  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กหญิงนันทิพร  เฉลิมรื่นรมย์
9. เด็กชายบัณฑิต  วรุณธารา
10. เด็กชายประสงค์  คีรีวัฒนรัตน์
11. เด็กชายปองพล  วรุณธารา
12. เด็กชายพงศกร  วรุณธารา
13. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
14. เด็กหญิงรวิพร  คีรีประสิทธิ์เวช
15. เด็กหญิงวลีพร  รังสรรค์ภิรมย์
16. เด็กหญิงวลีพรรณ  รังสรรค์ภิรมย์
17. เด็กหญิงสาธิดา  กัมปนาทสิริกุล
18. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
19. เด็กหญิงสุภาพร  กัมปนาทสิริกุล
20. เด็กชายเทวารักษ์ฺ  พวงสุคนธ์
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวอุรา  ทาสม
3. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
4. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
5. นางสาวภิรมณ์ญา  อัดโดดดร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
2. นางสาวอุษา  สมิตนิธินันท์
 
1. นายกฤตวัฒน์  คำปา
2. นางสาวสุภารัตน์  ตั๋นแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายชัชวาลย์  ภมรมานิตย์
2. เด็กหญิงชาลินี  สิริเกษม
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บิณฑบาตรคีรี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
2. นางสาวประภาศรี  วิจิตรพนาเวศน์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายละอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสุพจน์  จรรยากิตติผล
3. เด็กชายเอษรา  จรรยาอร่ามกุล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หมั่นสอน
2. นางเยาวเรศ  แหวนวัง