สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ฌานถนอมเกียรติ
2. เด็กหญิงธนารักษ์  สง่าเพียรสิริ
3. เด็กหญิงเกษกนก  ศรีพรเฉลิมชัย
 
1. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เจิดพงศ์จรัส
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แตะวอ
4. เด็กหญิงอัมพวรรณ  หยกลาภเจริญ
5. เด็กหญิงเกียรติสุดา  เอมอรศิลป์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายธีรนันท์   ไพรนภา
2. นายพิจิตร   นิธิทวีคูณ
 
1. นายพรสวัสดิ์   กรุณาคุณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงทักษิณา  เจือจันทร์
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พิรุฬห์สิงขร
2. นางสาวกรรณิกา  กิจวรรณศิลป์
3. นางสาวจันทมาศ   จตุมงคลกุล
4. นายณัฐพร   กนกวงอมร
5. นายดนัสวิน  มาศแม้เมืองไพร
6. นางสาวธนัญญา   โชคโชติกุล
7. เด็กชายธนาวุฒิ   ด่านแม่ลา
8. นายนภาดล   ดำเกิงสิงขร
9. นายบุญธรรม   จตุรงค์คีรีกุล
10. นายระบิล   ศรีพิชญวศิน
11. นางสาวรัชนีกร   จอแซ
12. นางสาวราตรี  ธำรงศักดิ์เสถียร
13. นางสาวลลิตา   ขันติมงคลสกุล
14. นางสาววรรณพร   ดวงคงสมบูรณ์
15. นางสาววัชรี   อุดมพนาดร
16. นายวิชัย    เจตนามุ่งมั่น
17. เด็กชายวิชานนท์   กันทรมรกต
18. นางสาวศรีวันพร   ธาราอุทิศบุญ
19. เด็กหญิงศิริญญา  ธีรวัฒน์ประทานพร
20. นางสาวศิริพร   เฉลิมวงค์ถาวร
21. นางสาวศิริพร   เจริญภูมิชัย
22. นายศุภกร   รุจิธีรเดช
23. นายสกล   รักไพรขันธ์
24. นายสมชาย   มนัสภูมิชัย
25. นางสาวสุณิภา   ตั้งใจศุภกิจ
26. นางสาวสุรีพร   ธัญญาเสรี
27. นายสุรเดช   ทรายหยกรวี
28. นางสาวโสภี  ทรายโชติธารา
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
3. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชาญเดช  กนกเสนาคุณ
2. เด็กชายบุญชัย  สกุลเฉลิมพร
3. นายบุญชู  ถวัลย์พนาดร
4. เด็กชายวีรศักดิ์  ขวัญตาวงศา
5. นายสุชาติ  โกศลพยุงกิจ
6. นายสุรศักดิ์  นิติกุลวนา
7. นายเจษฎา  เจริญพรธุวานนท์
8. นายเอกชัย  ปัญญาพรเลิศ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายธวัช  โลกา
3. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายนพเก้า  ช่วงสำโรง
2. นางสาวพรนภา  ชีวขุนคีรี
3. เด็กหญิงยุพิน  เงินดี
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  -
5. เด็กหญิงวนาศิริ  สกุลประภากุล
6. เด็กหญิงศิริทิตย์  นุชนงคราญ
7. เด็กหญิงสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
8. เด็กหญิงสุนิษา  ตรงสถาน
9. เด็กหญิงสุวิมล  อมรใฝ่วจี
10. เด็กหญิงอารยา  ต๋าคำ
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท