สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ลือเรื่อง
2. เด็กหญิงนัทมณ  เล็กอ่อน
3. เด็กหญิงนัทสุปรางค์  ธนาคุณ
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงชุติมา  โกษากุล
2. เด็กหญิงพรนภา  ภูละคร
3. เด็กหญิงพรพิมล  ดาญาณ
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
2. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงศจีพร  สิงห์ครุธ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ขยันทำ
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 71.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
 
1. นางนุกาญจน์  โรมพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภัยแคล้ว
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 87.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายธีรภัทร์  กกฝ้าย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายธีรโชติ  มานะดี
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขแสน
5. เด็กชายวงศธร  วันทา
6. เด็กชายสันติภาพ  พิมพ์ทอง
 
1. นายนเรศ  นรศรี
2. นางยุพาพร  ไพศาล
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายปิยนันท์  เทือกเทพ
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ