สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นายกฤษณพงศ์  สุชะนะชา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ประสารศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทะมาตย์
2. นายธนบัตร  สุดมูล
3. นายธีรศักดิ์  วงษ์จันทร์
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุวรรณผา
5. นางสาววิภาวดี  กุลาชาติ
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางสาวดรุณี  นนทสินธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงนุจรี  สุขสัมพันธ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รวมแก้ว
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนโนนยาง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  แมนสถิตย์
2. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
3. เด็กชายเกริกชาติ  อาจญาทา
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางเทียมใจ  จันทร