สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วงศ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มณีรัสยากร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราชเพ็ชร
 
1. นางเสาวณีย์  โชคจุฬางญ์กูร
2. นางสมฤดี  ทองคุปต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนลินรดา  อออิปก
2. เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะโสะ
3. เด็กหญิงฮิลมี่  แวอาแซ
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
2. นางราตรี  ฐิตอาภากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงสุไรยา  ผูหาดา
2. เด็กหญิงอัสมา  เวซีลา
 
1. นายดอรอมัน  มะแซ
2. นางยามามะห์  ยูโซะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นางสาวนุสรีนา  ต่วนจอหลง
2. เด็กชายฟิตรี  มะยีนิ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีรูณ  บือซา
4. เด็กหญิงวิยะดา  ซิการาเสาะ
5. เด็กชายฮัมดี  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นายอัมราน  การีอุมา
2. นางสาวสรียานี  อาบู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  วะนา
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายมะซูดี  มาหะมะ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
 
1. MissFlorefel Emm  Juson
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปุโรง 1. เด็กหญิงนูรอีนา  สาแม
2. เด็กหญิงนูรูลฟิรดาว  ดือราแม
3. เด็กหญิงพาตอนีย๊ะห์  ดาโอะ
 
1. นางสาวมลธิชา  กันหาพาลา
2. นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เปียกลิ่น
2. เด็กชายธิปไตย  หัสไชย
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  หนองสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ชุมห้อง
6. เด็กหญิงอากีละห์  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสมฤทัย  จิระโรจนกุล
2. นางสินกรณ์อร  สุธาพงศ์อมร
3. นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เฉียงตะวัน
2. เด็กหญิงยศวดี  เวชนิล
3. เด็กชายศุภกิตติ์  อิงคมณี
 
1. นางอำไพวรรณ  สุวรรณชาตรี
2. นางพรรณนี  ธรรมประเสริฐ