สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สรรเพ็ชร
 
1. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายชานนท์   นุ่งอาหลี
 
1. นางสาวศิริลดา   มูเด็ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายกามารูดีน    วาแต
 
1. นางสาว คาดียะห์   อามานะกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงดาราณี   เวชวัฒนาเศรษฐ
 
1. นางสาว วินิตย์   เชี่ยวชาญศิลป์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนอรอัยดา   บินตีมูฮัมหมัดนอ
2. เด็กหญิงสุชานันท์   ทวินันท์
 
1. นางสาววรรษมน   พายุหิน
2. นายมาหามะ   ดอเลาะฮีแต