สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวีร์ลักษิกา  อะโน
 
1. นางสาวภัทรพร  กะจะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายกิตติพนธ์  พานาสันต์
 
1. นายสุรชัย  ธรรมชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.9 ทอง 10 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 1. เด็กหญิงรุริญา  เพิ่มพูล
 
1. นางศุภลักษณ์  มะรังศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. นายอดิศร  โนนนอก
 
1. นางเสาวภา  จันทอุ่มเม้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.16 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสุมพั่ว
2. เด็กชายเจษฎา  ทานให้
 
1. นางบุญล้อม  คำภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  บัวระบัน
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กชายจิรโชติ  กันยานุช
2. เด็กชายนฤเบศ  ปริปุณณะ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  สุวรรณศรี
4. เด็กชายสมเกียรติ  ทองจันทร์
5. เด็กชายสันติ  พลเวียง
6. เด็กชายเฉลิมชัย  ทุมชะ
 
1. นายวิเชษฐ์  อาจหาญ
2. นางสาวเจษฎาพร    พันธุ์พาณิชย์
3. นายไม่มีชื่อ  ไม่มี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายภานุพงศ์  จันทร์บุญเรือง
 
1. นายไพฑูรย์  พันโนลาด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทธิยา
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงศิรินันทร์  สุขสมร
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงญาติกาล  ภานุศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญถวิล
 
1. นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล
2. นางสุวรรณา  ปรีชา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  วิรัชชัย
2. นางสาวมาริสา  กำแหงมิตย์
3. นางสาววิยะดา  บุญยวุฒิ
 
1. นางวิลัยลักษณ์  บุญยวุฒิ
2. นางอนรรฆอร  ดีสงคราม
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวระบัติ
2. เด็กชายธนภัทร  ไวยพัฒน์
3. เด็กชายวัชรากร  บุญยวุฒิ
 
1. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
2. นายวัฒนา  แสงสิงห์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสมชาย  มากอง
 
1. นางทัศนีวรรณ  จำนงกิจ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมนภา  มากอง
 
1. นายธีรวัฒน์  พัฒโท