สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีป้องปัด
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรสิม
3. เด็กหญิงช่อผกา  สร้อยเพชร
4. เด็กหญิงนฤมล  เชื้อคำฮด
5. เด็กหญิงผกามาศ  พยุงวงษ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  เสียงพานิชย์
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประจันทร์ศรี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนศิลา
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เลิศสีดา
10. เด็กหญิงอมราพร  ศรีรักษา
 
1. นางเกษร    หิมพล
2. นางสมสมัย  น้อยบุดดี
3. นางสาวปรียา  เดชโยธิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นางพรพิมล  จำปาทิพย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นางสาวอลิชา  วัณโน
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.83 ทอง 6 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 1. เด็กหญิงสุธิดา  โพธิ์เตา
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ฤทธิคือกรด
2. นางสาวพัชริดา  ทินเต
3. นางสาวพิรุณพร  หงษ์ลอยลม
4. เด็กหญิงวนิดา  มิเถาวัลย์
5. นางสาวสุปราณี  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสุภาวดี  ประมะลิ
2. นางชื่น  บาบุญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรวิทยาคุณ
2. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันตา
3. เด็กหญิงปิยนุช  แก้ววัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  แคนชัยภูมิ
5. เด็กหญิงศศิธร   ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงอิศรา   พัสดา
 
1. นางสาวราตรี  สายเขียว
2. นางอรทัย  บุญสองชั้น
3. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงกัญภัสสร  จันเสนา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  โครวัตร
 
1. นางปฤษฎางค์  พารา
2. นายสุพจน์  ไชยสิทธิ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงรติพร  เนียมจันทร์
 
1. นายธวัช  มะเสนะ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายญาณพจน์  คำผุย
2. เด็กชายอาชาไนย  ทาโพนทัน
3. เด็กชายเทพรัตน์  สีพะรัง
 
1. นายประยงค์  รักษา
2. นางปาริชาติ  บุญกอง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนที   บุญนนท์
2. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายอาทิตย์   อุปวงษา
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นางอรุณี  ศรีประสาร
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนันทพร  วินทะไชย
2. เด็กหญิงปทุมวดี  คำสีมา
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   แย้มคล้าย
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายชาญวิทย์  อาจสม