สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กชายธัญเทพ  แสนดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีพรทา
3. เด็กชายภาณุ  มานะพิมพ์
4. เด็กชายมงคล  ชะฎาแก้ว
5. เด็กชายเจษฎา  โสระสา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
2. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นางบุญเตือน  ศิริมูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ศรีขาม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญญามิ่ง
 
1. นางสุนทรี  กรองมาลัย
2. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงทิพากร  ภารกุล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธุระทำ
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุตรแสน
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 1. เด็กชายทนะโชค  ไกรสูนย์
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา