สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันทวัน  ขวัญราช
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ทองยอด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขุนเพ็ชร์
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.67 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันซื่อ
2. เด็กหญิงจิรัฐติญา  พูลเดช
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ยวงจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 1. เด็กชายอดิเทพ  ม่าสำ
2. เด็กชายอัยยุป  ภักดี
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   คลองเงิน
2. เด็กหญิงธนพร   เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี    ใยแก้ว
4. เด็กหญิงพิชชาพร   แว่นแก้ว
5. เด็กหญิงรุจิรา   ประทับกอง
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสุชาดา  พึ่งแย้ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สาระโบก
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภาพันธุ์วรากุล
4. เด็กหญิงวรกานต์  สันติสุข
5. เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล
 
1. นางศิริลักษณ์  อมรวัฒนา
2. นางอุทัย  มหามนตรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกิตติมา  วังทอง
2. เด็กหญิงพรธิตา  ไชยศรี
3. เด็กหญิงมะลินี  สุขแปะฮ้าว
4. เด็กหญิงวราพร  กิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงหัทยา  สุริยงค์
 
1. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
2. นางจำเรียง  นาคแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.3 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางจินตนา  ตุลยสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 75.83 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกันตนา  ชิดเอื้อ
2. เด็กหญิงกิติมา  สมิง
3. เด็กชายชนะเกียรติ  ปานสุวรรณ
4. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่อ๋อง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเชียงหุ่ง
6. เด็กหญิงฐานิสา  สมหวัง
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุจิ
8. เด็กหญิงธิติมา  ล้วนดี
9. เด็กหญิงปรารถนา  อินธิสิทธิ์
10. เด็กชายพรเทพ  รักษ์ราษฎร์
11. เด็กหญิงภานุสรา  กล้าศึก
12. เด็กหญิงมะลินี  สุขแปะฮ้าว
13. เด็กหญิงรัชนี  วารีศรี
14. เด็กหญิงรัตนา  สุดตา
15. เด็กหญิงวรรณพร  พิบูลย์
16. เด็กหญิงวราพร  กิ่งแก้ว
17. เด็กหญิงวัลภา  ภิญโญ
18. เด็กชายวีรยุทธ  วงค์นรินทร์
19. เด็กชายศตวรรษ  วงค์นรินทร์
20. เด็กหญิงศิริมา  ปานมาก
21. เด็กหญิงสุกัญญา  เล่สำ
22. เด็กหญิงสุภาพร  ชาตรีทัพ
23. เด็กหญิงหัทยา  สุริยงค์
24. เด็กหญิงหัสจริยา  ฐานะจิตร
25. เด็กชายหัสตชัย  ทิพย์ภักดี
26. เด็กชายอนุรักษ์  ประทับ
27. เด็กชายอนุวัฒน์  สุคันธเมศ
28. เด็กชายอภิชาติ  ขุนภักดี
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลานวงศ์
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังข์ทอง
31. เด็กชายอริยะ  ชาตรีทัพ
32. เด็กหญิงอุไรน้า  อ่อนสุวรรณ
33. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ยกน้อย
34. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภิญโย
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
2. นายนพคุณ  รักสวัสดิ์
3. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
4. นางปราณี  วิเศษ
5. นางสาวเกวลี  ทองศรี
6. นางสาวยูรา  แวอาลี
7. นางสาวพรพรรณ  สูงสง่า
8. นางลัดดา  ทองสพรั่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. นางสาวกนกวรรณ  ผ่านสาคร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภักดี
3. เด็กหญิงกสิณา  ภาสดา
4. เด็กหญิงจามรี  ขุนพล
5. เด็กหญิงชนาพร  ยุ้ง
6. เด็กหญิงฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
7. เด็กชายณัชชนน  หมาดกาสา
8. นางสาวดนุลรดา  มะหะหมัด
9. เด็กหญิงนริสา  สังสี
10. เด็กชายนัตสิทธิ์  แจ่มแสง
11. เด็กหญิงนัสติกา  ขุนดำแดง
12. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
13. เด็กหญิงปรารถนา  บ่อม่วง
14. เด็กหญิงปัทมา  โต๊ะพ่อ
15. เด็กหญิงพรพิมล  รุกเขตต์
16. เด็กชายพีระพล  เพชรปลูก
17. เด็กหญิงภัทรวดี  กิตติวรรณาภรณ์
18. เด็กชายวชิรพันธุ์  ศรีคง
19. เด็กชายวาทยุทธ  ศรีคง
20. เด็กหญิงศลิษา  เพ็ชใช้
21. เด็กหญิงศัณสนีย์  เลี่ยมเจริญกิจ
22. เด็กหญิงสุธิดา  ทวีวัตร์
23. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเสริม
24. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  นครังสุ
25. เด็กชายสุเมธ  หมั่นมณี
26. เด็กชายอนุชิต  รถแก้ว
27. เด็กหญิงอรสา  บุตรเระ
28. เด็กหญิงอรุณี  หลีไมล์
29. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
30. เด็กหญิงฮุสนา  ดุลหลักแหล่ง
31. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยีละงู
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
4. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
5. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
6. นายณธกร  คุ้มเพชร
7. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ
8. นายยศ  พรประเสริฐ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง
 
1. นางสาวภัควดี  อ๋องสมหวัง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางริ้น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไทยป๊อก
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สาขา
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  พึ่งล้อม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถลาง
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ช่างฉาย
6. เด็กหญิงอริสา  ชูขาวศรี
 
1. นางมิตรอารี  ตันสกุล
2. นางอนงค์นาฏ  ณ นคร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายจักรีรัตน์  เจริญ
2. เด็กชายชัยอรุณ  ชิดเอื้อ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่จั่น
4. เด็กชายวีระพงศ์  ไกรลาศ
5. เด็กชายอนัตติพงษ์  ไพเราะ
6. นายอนุวัฒน์  หลีไมล์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ครองยุติ
8. เด็กชายอัรฮาวุธ  หลีไมล์
 
1. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
2. นายวศิน  แสงหว้า
3. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72.8 เงิน 8 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภิรมย์บูรณ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  คงขำ
3. เด็กชายวีรกรณ์  สามแก้ว
4. เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วแกมจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  ทองนุช
 
1. นายพรศักดิ์  อุปการดี
2. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนกมล   ณ ระนอง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
3. เด็กหญิงน้ำหอม  หนูจันทร์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
2. นางบุษบา  โอสถเจริญ
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายบำรุง
2. เด็กหญิงสุลิตา  จำปามา
3. เด็กหญิงเกษดา  มอบทองหลาง
 
1. นายปรีชาพล  ทองพลอย
2. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หนูไข่
2. เด็กหญิงพิมลดา  ไฮ้สุวรรณ
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวชุติมน  อั้นเต้ง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  จันทร์เปล่ง
2. เด็กหญิงอภิญญา  แย้มแก้ว
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศรีส่ง
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาววรรณระพี  ไทยเกื้อ
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายปริณ  เขียวเปลื้อง
 
1. นางรัมภา  สรรพกุล
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  ทองส่องแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง
3. เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์
 
1. นางนิรันดร  สุจริต
2. นางสมาพร  ม่วงจันทร์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธินอก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สวัสดิรักษ์
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ธนบัตร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ใจดี
 
1. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
2. นางอัญชนา  ไชยรักษา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.31 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงสรัชฐา  แหลมทอง
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรมณี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี
3. เด็กชายธนาธิป  พลลี
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง
2. นายวธัญญู  พักดี
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายดำรัส  วัฒนสังข์
2. เด็กชายนิวัฒน์  ประสานวุฒิ
 
1. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  ชิตเชี่ยว