สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  พรมอุดม
 
1. นางฉัตรชยา   ทิมโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยายดา 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางฉัตรชยา   ทิมโพธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางปณัฏฐา  ศรเดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.72 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  หงษ์ศรีทอง
2. เด็กชายเฉลิมพงค์  สิงห์เดช
 
1. นายไพชยนต์  สุภา
2. นายก้าวหน้า  โสพัฒน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  อินทร์วิเศษ
2. เด็กชายชาญณรงค์  เลิศลัทธก
3. เด็กชายทักษิณ  ดำเนินงาม
4. เด็กชายนัฐพงษ์  เรากสิกรรม
5. เด็กชายปณพล  สูงสูงเนิน
6. เด็กชายพงศกร  เลาะสันเทียะ
7. นายพงศกร  พระอินทร์
8. เด็กชายพีรพล  พิมพา
9. เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วคำสอน
10. เด็กชายมาโนช  ภูแดนไกร
11. เด็กชายรุ่งโรจน์  เติมสุข
12. เด็กชายลัทธพล  พิหอม
13. เด็กชายสุรศักดิ์  มากสาคร
14. เด็กชายอมรรัตน์  ร่วมพุ่ม
15. เด็กชายโกวิทย์  น้ำรักษ์
 
1. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
2. นางสาวถาวร  ถิ่นถาวร
3. นายโอฬาร  บุญมี
4. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กิจชลวิวัฒน์
 
1. นายพรธนารัตน์  ดวงอาจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายปกาศิต  เหลาเกตุ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวรณัน  มีโพธิ์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงปภานัน  ตั้งสกุล
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา   สีเหลือง
 
1. นางพัชรีย์   เดชกุลทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ
 
1. นางสาวชุลีพร  มนต์ประสิทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   พูลเลิศ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัทมพรหม
3. เด็กหญิงชาลิสา  อินฉุย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงสุธามาศ  บัวหลวง
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
2. นางศิริพรรณา  สิทธิชัย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรดีขันธ์
2. เด็กหญิงถิรนันท์  คงลือรักษ์
3. เด็กหญิงพรนภา  สีแสด
 
1. นายกฤษณ์สกร  ชัยวีรพันธ์เดช
2. นางสาวงามตา  ดีบาง
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายกัมพล  สมจิต
2. นายวิษณุ  ศรีผ่อง
3. นายอภินัทธ์  สุดแสง
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายสุเทพ  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โสภาดี
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บัวสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา
 
1. นางรุ่งนภา  คำต่อ
2. นางสาวสนิตา  เต็มพร้อม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลญา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงยมลพร  แจบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงรัศมา  อุรุมปานนท์
4. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
6. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
7. เด็กหญิงแสงดาว  อินทร์กับจันทร์
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายณัฐนัย  สุตะโท
 
1. นางสุนันท์  พงษ์รอด
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายชโนทัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายนพดล  บุญยะพานิช
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
2. นางสาวอารีญา  ศรีสะพุง