สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จะเจริญ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชยากร   เสน่ห์
2. เด็กชายธนาคม   สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวญาดา   ศิริเจริญ
2. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชาลิณี   น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงวรินธร  สุวรรณวัฒน์
 
1. นายคมสัน   คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ   ยังเหลือ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงน้ำบุศย์   เพชรก้อน
2. เด็กหญิงสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงปนัสยา  สำนักวิชา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายอธิสิทธิ์  จริตงาม
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นายสมชาติ  แช่มช้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายกิตติภพ  ศิริธรรม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  คำหงษา
3. เด็กชายภูมินทร์  เผ่าพันธ์ดี
 
1. นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ์
2. นายคมศักดิ์  จันทร์ขิ่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
2. เด็กชายวลัญช์  เจนกระบวนหัด
 
1. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
2. ดร.จงดี  เยือกเย็น
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.76 เงิน 5 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายปาล์ม  -
2. เด็กชายรีม  -
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
2. นายเหรียญ  ทองคำ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดั้งขุนทด
2. เด็กหญิงณัฏฐพิชชา  กฤษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงภคพร  หวานเสนาะ
 
1. นางประทุม  รอดระหงษ์
2. นางสาวอัจฉรี  สรรพคุณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุมภศุก
2. เด็กหญิงปริญญ์  เจียรักสุวรรณ
3. เด็กหญิงพฤฒิยา  พลรัตน์
4. เด็กหญิงพิชญา  มีบุญ
5. เด็กหญิงมีนา  เจตนจันทร์
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกชกร  ตันติอลงกรณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนจัดการ
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชียงทอง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุบล
5. เด็กหญิงดวงรัตน์  เชียงทอง
6. เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงรัตนกร  ชูทอง
8. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธิ์
9. เด็กหญิงเมวดี  ธัญญะชาติ
10. เด็กหญิงแพรพลอย  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
3. นางสาวดวงฤทัย  โอนประจำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
 
1. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
2. นางสาวประนอม  เจริญชนท์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนารถ  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร