สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงพชรศิริ  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บดีรัฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ชื่นพะยอม
3. เด็กหญิงออมสิน  แหยมพลับ
 
1. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
2. นางอรรศจีย์  วรรณา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชนาพร  ดีใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองดี
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางอนงค์  สัทธานนท์
2. นางสาวอัมภรณ์  บุญชิด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงปณิตา  อังศุกาญจนกุล
2. เด็กหญิงปิยกากร  อินสอน
3. เด็กหญิงเคททิ  ชัยรินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นางบุษราคัม  พันธ์สมบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ช่ออังชัน
2. เด็กชายวันชัย  ระห้อย
 
1. นายอนุวัตร  อินทรศรี
2. นายสุเมธี  ดีเลิศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  รอดตาด
2. เด็กหญิงนันธิชา  บุญเปรม
3. เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม
4. เด็กหญิงอรชา  พรมเวียง
5. เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล
 
1. นางสมหมาย  กิจเกียรติ
2. นางสมศรี  บัวอาจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจแสน
2. เด็กหญิงชริตา  สุวรรณเขตต์
3. เด็กหญิงนรินทร์  ไร่นุ่น
4. เด็กหญิงบุษกร  ณรงค์เปลี่ยน
5. เด็กหญิงออมสิน  แหยมพลับ
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางอรรศจีย์  วรรณา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.16 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ค้อมทอง
 
1. นางสาวดารณี  มัชฌิมา
2. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงพิชญานิน   พิลึก
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฐิติรักษ์   ชนะภัย
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  ชำวิโรจน์
2. เด็กชายบุเพชร  จิตรสุข
3. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  ส่องแสง
4. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วกูล
5. เด็กชายยศกร  พิศิริ
6. เด็กชายอนันต์  ท้าวกัลยา
 
1. นายนำพล  ธินวล
2. นายอารัญ  หนองหลวง
3. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายฤทธิรงณ์   จั่นคำ
2. เด็กชายวินัย   ทองดี
 
1. นางวรรณา    โชคประเสริฐถาวร
2. นางสาวกรพิน  วัฒนศิริ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
2. เด็กชายมีโชค  น่วมสกุณี
3. เด็กหญิงระวีวัณย์  ประวรรณ
 
1. นายชยางกูร  อินเลี้ยง
2. นางสิรินุช   ชูชื่น
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรพิน  อินทะเสน
 
1. นายสุเทพ  สอนนิล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทวนธง
2. เด็กหญิงนุชจะนาถ  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุรัญญา  รอดกสิกรรม
 
1. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
2. นางสาวศุทธินี  เทพสกุล
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวิภาดา  บรรจง
 
1. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.99 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร   เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์   นวลอยู่