สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72.3 เงิน 9 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณรัตน์   หายทุกข์
 
1. นางลำเพย   ภูคลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทองคำ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กะการดี
 
1. นางสาวนงรักษ์  นิยมพงษ์
2. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  สหะชาติ
2. เด็กหญิงวริศรา   น้อยพินิจ
 
1. นางสาวสุนิสา  กาหา
2. นางจรรยา  มาจาด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.99 ทอง 7 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  วงเสนา
3. เด็กหญิงกุณฑีรา  จันทเสน
4. เด็กหญิงญาณิกา  พุ่มสวัสดิ์
5. เด็กหญิงดวงกมล  หารเวียง
6. เด็กหญิงนฤมล  หารเวียง
7. เด็กหญิงปิยาณัฐ  โพธิ์ยอด
8. เด็กหญิงปิยานันท  โพธิ์ยอด
9. เด็กหญิงภัทราพร  บุญเพชร
10. เด็กหญิงลลิตา  หนูหา
11. เด็กหญิงวนัญญา  ยามา
12. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสือกลิ่น
13. เด็กหญิงอัยยฎา   โพธิ์หวี
14. เด็กหญิงอาณัญชา  ทองคำ
15. เด็กหญิงเขมมิการ์  ยุบลเมฆ
 
1. นางละเมียด  อินอ่อน
2. นางอนันทการณ์  สาริบุตร
3. นางพรรณณี   พันธุ์หวาด
4. นางวัฒชิรา  ประเสริฐดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงโมโมเอ  ทัยเทียม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงบัวลอย  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงสุวรรณดี  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวปราถนานันท์  ช่ออ่่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โพธิบุตร
2. เด็กชายภัทรพล  เหลี่ยมหลักชัย
3. เด็กชายสุธีย์  รุ่งเรือง
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
2. นางมยุรี  สังข์กลิ่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายบดิณเดชา  สุทา
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 73.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกัญญา   พรมมา
2. เด็กหญิงกาญตะวัน   เชื้อรอด
3. เด็กชายกิตติพงศ์   นอกไธสง
4. เด็กชายกิตติพงษ์   แตงโพธิ์
5. เด็กชายจิรพัส   ดีแป้น
6. เด็กชายจิรัฐ  ปานเขียว
7. เด็กหญิงญาดา  ปิชัยนะ
8. เด็กหญิงฐิติมา  ม่วงไม้
9. เด็กชายณัฐพล   พรมมินทร์
10. เด็กชายณัฐภัทร์  จันทร์สุวรรณ
11. เด็กหญิงดาราพร   บุญจันทร์
12. เด็กหญิงดุจนภัส   มนต์เปลี่ยม
13. เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
14. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีกอง
15. เด็กชายธนวัฒน์  อินเอี่ยม
16. เด็กชายธวัชชัย   บุญเกิด
17. เด็กชายนพดล  พลศักดิ์
18. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พัดนาค
19. เด็กหญิงนุชรีย์    อินไทย
20. เด็กหญิงประวีณา  ทรัพย์โฉม
21. เด็กหญิงประสิตา   ประดับบุญ
22. เด็กหญิงปัทมา  จวงสาคร
23. เด็กหญิงปิยะดา   ปิชัยนะ
24. เด็กหญิงปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา
25. เด็กชายพีรภัทร  ประดับบุญ
26. เด็กชายภานุวัฒน์   เพิ่มกสิกร
27. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ปรีหลาบ
28. เด็กหญิงวรนุช   ริดน้อย
29. เด็กหญิงวรรณิภา   ปิตตาสังข์
30. เด็กชายวัชรพงษ์    โฉมอินทร์
31. เด็กหญิงวาสนา  สังวาลปล้อง
32. เด็กหญิงวีรญา   หน้าชม
33. เด็กหญิงสรวรรณ   บุญเพ็ง
34. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เมณฑ์กูล
35. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีจำปา
36. เด็กชายอนิรุทธิ์    ศรีสัตย์
37. เด็กชายอนุพงษ์  นามวงษ์
38. เด็กหญิงอมิตตา   สายอาทิตย์
39. เด็กหญิงอาริยา  เงินสว่าง
 
1. นายประสิทธิ์  ทรัพย์แพ
2. นายนิรันดร์   พรหมฮวด
3. นายสุทัศน์  ทองมหา
4. นายลิขิต  โคกแก้ว
5. นายนนทกร   บัวหอม
6. นายศักดายส  ลิ่วโรจน์สกุล
7. นางสาวมยุรา  อนุสรณ์ประดิษฐ์
8. นางสาวธารารัตน์   ไพศาลจักรวัฒน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายอาธรณ์  เพลียโคตร
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโมด
 
1. นางปรารถนา  ลาธิบุญธรรม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  เชื้อจิตร์
2. เด็กหญิงศษิณา  เกษสา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  มณีวงค์
4. เด็กหญิงอภิญญา  เทวกุล
5. เด็กหญิงอารียา  ใจแสน
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
2. นางสกุลรัตน์  พิลึก
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริโรจน์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 11 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  พักโพธิ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสงดี
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นายปริญญา  อยู่สุ่ม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์