สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  พึ่งพันธ์
 
1. นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70.17 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปวน
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์
 
1. นางวัชรี  ศรีษะโคตร
2. นางสุรดา   ชูศรีพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1. เด็กหญิงญาดา  ทุคล้าย
2. เด็กหญิงสุธิตรา  เสริฐมาลี
3. เด็กหญิงอัญชลี  ด้วงสโมสร
 
1. นางสาวบุษรา  กำลังหาญ
2. นางสาวชมพูนุท  กิณเรศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงสุวรรณ์
2. เด็กชายธาราดล  บัวทอง
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสาหร่าย
 
1. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเกตุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.75 เงิน 5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายชานนท์  สุขมั่น
2. เด็กชายอชิตพล  ดวงเพชร
 
1. นายสุวิทย์  สุจริตรังษี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง  ใจอ่อน
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 5 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี    
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงว่านแก้ว  ชาติสำราญ
 
1. นายนิสัน  เสภา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์พรหม
2. เด็กหญิงจูลาย  -
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เหมือนคล้าย
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางลัคนา  เลิศวนัสบดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เมฆกมล
2. เด็กหญิงดาว  ลีซอ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นางโสภี  สุขเจริญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  กิจวิจิตร์
2. เด็กชายพีรธัช  รุ่งประทีปไพบูลย์
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นายสมชาย  ศิริเอก
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลายคล้ายดอก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นเกตุ
 
1. นายวัลลภ  เหวันต์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เกษสุวรรณ
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายสุเมธ  ฟองน้ำ
2. นางสาวอนัญญา  ศรีอรุณกนก
3. เด็กชายเสกสรร  สุริยวงษ์
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 1. เด็กหญิงชนากานต์  อัมฤทธิ์
2. เด็กชายธันยพร  แย้มยิ้ม
3. เด็กชายธีรดนย์  ไชยนนท์ดี
 
1. นางสุพัฒนา  สามชูศิลป์
2. นายสุรพล  รุ่งเรือง
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายวันชัย  เพิกอ่อน
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภู่ห้อย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  หงษ์โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่เด่นดวง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์สรประเสริฐ
2. เด็กชายหิรัญ  วงศ์สรประเสริฐ
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นายประเวช  จันทรุไทย
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิลปานันท์
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนิรชา  ร้าแรง
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประคอง
2. เด็กหญิงพนาวัลย์  บัวทอง
3. เด็กหญิงศศิพร  วงศ์เปีย
 
1. นางฉัตรลดา  ไวยพารา
2. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.01 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงวันนิภา  งามแสงนิล
2. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอลิสา  โสมะมี
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสุพัตรา  ขุขันธิน