สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์พิทักษ์
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 6 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นางเกษมศรี  เกษตรลักษมี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
 
1. นางจริยา  สมีรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชิต
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  จักขุจันทร์
3. เด็กหญิงกมลเนตร  แสงฮวด
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสม
5. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงกัลญารัตน์  เชาวทัต
7. เด็กหญิงขวัญจิต  ภาคอรุณ
8. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิริยาภรณ์
9. เด็กหญิงจันทิมา  เสือคล้าย
10. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
11. เด็กหญิงจิราวรรณ  เสือคล้าย
12. เด็กหญิงชื่นกมล  ทองอยู่
13. เด็กหญิงชุติมา  ทองปาน
14. เด็กหญิงดวงฤดี  ดวงทอง
15. เด็กหญิงนำ้ฝน  หงษา
16. เด็กหญิงพลอย  -
17. เด็กหญิงพิมปภา  ลาภธนกุล
18. เด็กหญิงมณฑิรา  เลื่องลือ
19. เด็กหญิงรุจิรา  เขียวเจริญ
20. เด็กหญิงศศิภา  ชวนอยู่
21. เด็กหญิงศศิภา  สินศิริ
22. เด็กหญิงสกุลทิพย์  หว่างพันธ์
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุมรัมย์
24. เด็กหญิงสุทิตา  -
25. เด็กหญิงสุวิมล  เปียกคำ
26. เด็กหญิงอรจิรา  นามตระกูล
27. เด็กหญิงอรอนงค์  อรชร
28. เด็กหญิงอัจจิมา  เสลาฤทธิ์
29. เด็กหญิงเกสรา  เลื่องลือ
30. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คงจันทร์
31. เด็กหญิงเอมวลี  แซ่ท้าว
32. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุตรช้าง
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เพียรพิจารณ์
2. นางไฉไล  แสงทอง
3. นางสาวธัญญ์ภกรณ์  ศรีราจันทร์
4. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
5. นางสาวกชพร  วงศาโรจน์
6. นางกัญจน์ชญา  ใจดี
7. นายสุทธิศักดิ์  ลิ้มศรีมงคลชัย
8. นางวิลาวัณย์  จำปาทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายชิินราช  รัดแดง
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายศาธร  คำพิมพ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร์กรณ์
2. เด็กชายป้อม  
3. เด็กชายพีรณัฐ  คงสบาย
4. เด็กหญิงศรันยา  ถาวร
5. เด็กชายสรสิช  มากจันทึก
 
1. นางสาวนลชา  ปูคะสินธุ์
2. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงชลลดา  หลวงอี่
2. เด็กชายพงศธร  กองอ่อน
3. เด็กหญิงอรชา  คล้ายเมือง
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นางกาญจนา  เกิดลอย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ดำขำ
3. เด็กหญิงโชษิตา  บุญมี
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงวิชุดา  บ่อคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวคนธื์  โกรธา
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
2. นายธนา  นิยะบุญ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  ยะพลหา
2. เด็กหญิงพัชรมัย  หนูจักร
3. เด็กหญิงวรพรรณ  รุ่งนุช
 
1. นางสุธาดา  เบญจมาลา
2. นายชาญชัย  อึ๊งโพธิ์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว
 
1. นายสกุลพงษ์  เจนสุวรรณ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายวรเดช  เหมณี
 
1. นายธีรวัฒน์   ดวงใจดี
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.34 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 1. เด็กหญิงจันทิรา   เพชรรัตน์
 
1. นางอมรศรี  เสียงลือชา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.35 ทอง 8 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  จิตรราช
 
1. นายสรายุทธ์  ทินกร
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.65 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางภัทรพร  วิบูลย์ปรีชา
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กชายรักชาติ  แสงขำ
2. เด็กชายศิริชัย  เลื้อยแพง
3. เด็กชายเจษฎา  อ่อนมาก
 
1. นางสาวปัณณรัศม์  รัตนปุณเศรษฐ์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปลี่ยนศรี
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สร้อยอากาศ
3. เด็กหญิงวรกมล  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ