สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กชายชนาธิป  มีประโคน
 
1. นายจำนงค์  เพชรรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายปภินวิทย์  สารีภาวงษ์
2. เด็กชายภาคีนัย  บัวปล้อง
3. เด็กชายอณุพงษ์  เตชะวานิช
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สังคะอ้น
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นาคสุข
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ด้วงหิรัญ
2. เด็กหญิงชนาธิป  กองลำเจียก
3. เด็กหญิงชิดชนก  รุ่งพึ่ง
4. เด็กหญิงพัชราภา  อุตมาศูรย์
5. เด็กหญิงวิมุตตา  วิทยาภัค
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงจริญญา  สมสี
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
3. เด็กชายพศิน  ใบกว้าง
4. เด็กหญิงอภิญญา   หน่อกลาง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ข้อกิ่ง
 
1. นางสาวทองประชิด   ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายมงคลชัย  พงศาปาน
 
1. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.32 ทอง 4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พ่วงวงษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  มาตทะวัน
 
1. นางอรทัย  นกยูงแดง
2. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.56 ทอง 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
2. เด็กหญิงอทิตตยา  ดวงอาจ
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธนากร  ประชุมสาร
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กชายณัฐวร  สายทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริโก่งธนู
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายสุมนัส  บัวเฟื่อง
 
1. นางอุทัยวรรณ  น้อยตั้ง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.65 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กชายณัฐนันท์  พันธ์นุช
 
1. นางสาวนิภา  เย็นฉ่ำ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงกันต์ธร  มงคลสุข
 
1. นางสาวรัตติยา  พงษ์ปลัด
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายฑีรภัทร  จันทร์สิทธิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์   มูลมณี
3. เด็กหญิงสุธิตา  สอแจ้
 
1. นางสมบัติ  ปิ่นทอง
2. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.67 เงิน 5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายณภัทร  ปั้นต๊ะ
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  พิณศรี
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
2. นายโกมินทร์  สิมดี