สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์
 
1. นางอำภา  เวฬุวนารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายพศวัต  อิ่มเอิบ
2. นายวิสิฏ  กล่อมจันทร์
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสุกฤตา  จังพนาสิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลอินทร์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  นพพิบูลย์
3. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
4. เด็กหญิงรัญญา  สาริวงษ์
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลิ่นสีสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
2. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชษฐ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
4. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
5. เด็กชายเตชัส  เขตจำนงค์
 
1. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
2. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงนิติยา  อินทร์แพ่ง
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขีเกตุ
2. เด็กหญิงนริศรา   วรวัฒน์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   อินทะโชติ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาทอง
5. เด็กหญิงมณีวรรณ    ชีอยู่
6. เด็กหญิงวาสนา  แก้วงาม
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรประดิษฐ์
8. เด็กหญิงศิรินภา   รื่นระรวย
9. เด็กหญิงศิริภัสสร   กุกสันเทียะ
10. เด็กหญิงเนตรนภา  มณีพูล
 
1. นางสาววิภาภรณ์   มานิมนต์
2. นางกัญณภัทร   หุ่นสุวรรณ
3. นางงอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  โทนอ้น
2. เด็กหญิงรัชชนก  ศรีสุข
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงพนิดา  เภตรา
2. เด็กหญิงวิกาญจน์ดา  อ่อนสิงห์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวัฒนา  หล้าโนนตุ่น
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายกรกฏ  มั่นคง
2. เด็กชายชยันธร  ม่วงกรุง
3. เด็กชายชินวัตร  สุวรรณอัมพร
4. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  คล้ายหอม
5. เด็กชายทศพล  พุ่มมาลา
6. เด็กชายทัศกร  พานิชลาน
7. เด็กชายธนพนธ์  พรมไทย
8. เด็กชายธนวัฒน์  ดาดี
9. เด็กหญิงนรินทิพย์  จุ่นทอง
10. เด็กหญิงประทานพร  ใบชา
11. เด็กชายปัณณชัย  หาทางลาน
12. เด็กชายพงศกร  ประจง
13. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  ผลมะตูม
14. เด็กชายพัฒนพงศ์  เหว่าสำเนียง
15. เด็กชายพิชิตชัย  อยู่นิ่ม
16. เด็กหญิงภัศรา  แก้วแสนขัน
17. เด็กชายภานุวัฒน์  โดดสกุล
18. เด็กชายมนไท  มันทุปา
19. เด็กหญิงมินทรา  พิมพ์ประชา
20. เด็กหญิงวราพร  หาทางลาน
21. เด็กหญิงวรารัตน์  สมัครลาน
22. เด็กชายวัชเรนทร์  ขันติเนตร
23. เด็กหญิงศศิธร  อนันสลุง
24. เด็กชายสิงหา  พึ่งประสม
25. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีนาคเรือง
26. เด็กชายอนุพนธ์  โสดานาคะ
27. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูเวียง
28. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  สว่างพื้น
29. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสงพรม
30. เด็กชายเอกภพ  เชื่อมวงศ์
 
1. นายธนิสร  กิ่งวงษา
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
3. นางรัตนา  เนตรสุวรรณ
4. นางสาวน้ำผึ้ง  สายศรีโกศล
5. นางสุรีพร  บุญด้วยลาน
6. นายสัญชัย  ประสานสุข
7. นางรักษิตา  วรเกียรติตระกูล
8. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอุดร
2. เด็กชายสุธิพงษ์  มุนทานี
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายชุติวัต  หวังอาษา
 
1. นางมยุรา  โลหะเวช
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทร์คล้อย
3. เด็กหญิงนิลรัตน์  มุ้ยแก้ว
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  มาจันทึก
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงนาค
6. เด็กหญิงสุนารี  คอกกระโทก
7. เด็กหญิงอุไลวรรณ  โมลา
 
1. นายวินัย  หลาบงาม
2. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
3. นางลภัสกร  เสือลอย
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1. เด็กชายตะวัน   แสนบัว
2. เด็กชายพิทักษิณ   สุระทิน
3. เด็กชายวิสิทธิ์  วิทยา
 
1. นางชงโค  คงสมุทร
2. นางรพีชล  แดนสิงห์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  อยู่กระทุ่ม
2. เด็กชายธนวรรธน์  กุตัน
3. เด็กชายศิศีระ  เกิดวิเศษ
 
1. นายฤทธิชัย  ช้างแก้ว
2. นางสาวฐิติมา  สง่าโฉม
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงสุรภา  ทรงเจริญ
2. เด็กชายอริสมันต์  ทองจอก
 
1. นางลภัสกร  เสือลอย
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร