สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์มี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริไสย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์
2. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
2. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐภิชา  สดมภ์วัฒนา
2. เด็กหญิงณีรนุช  สีธิคำ
3. เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมสรางกูร
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นางคนึงนิตย์   หมื่นชมภู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปริพัฒน์    อ้างอิง
2. เด็กชายอภิวัฒน์   นันตาพรม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
2. นายจิตร   ยอดเทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายชายธวัช    จริงมาก
2. เด็กชายปิยะณัฐ   สุคนธรัตน์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
2. นายจิตร   ยอดเทา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.89 เข้าร่วม 8 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปริญญา   คำภูแสน
2. เด็กชายวงศกร    กิจประกอบ
 
1. นายจิตร   ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงนิฐิกาญน์  เจาะขาว
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์นิโฮม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดอนแก้ว
2. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนิตา  ประเทืองสุข
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีคำวัง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยเครื่อง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  โปร่งจิตร
 
1. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
2. นางสาววาสิตา  สันบุญเป็ง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายจิรเมธ  ทานุสาร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายมาวิน  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  หน่อใหม่
 
1. นางโสภาพรรณ์   คำบุญชู
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77.9 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเมทินี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวจิรุกาญจน์  คำลือ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายธีรพงษ์  เตชะ
2. เด็กชายนพพร  น้อยเขียว
3. เด็กชายวุฒิไกร  ตำนาน
 
1. นางสมพิศ   มานิตยกุล
2. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น