สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงณัฐพร   รอดจรูญ
 
1. นางเย็นจิต  มุ่งเหมือย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงจิตตา  สิงห์รอด
 
1. นางสาวธันย์นิชา  ตันแดง
2. นางสาวเกษร  จิวเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์   วงค์คำลือ
 
1. นางนิตย์รดี   รัตนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทัศนีย์
2. เด็กหญิงสุวิสา  ปัญญาผ่องใส
3. เด็กหญิงเกวลิน  มนทาน้อย
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชนนฒ์  บุญแสน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงณัฐชา   หมูแก้ว
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายจิรายุ  เครือวงศ์จันทร์
2. เด็กชายอภิวัตร  ยะสุวรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงศุภเนตร  แก้วคำพัน
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ปันวารี
2. เด็กหญิงอิสริยา  สง่าคีรีวงศ์
 
1. นางดารณี  ทองบ่อ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  เมืองมา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  รินสาร
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ประโยค
2. เด็กหญิงสายบัว  คำหมื่น
3. เด็กหญิงสุนันทินี  หารปิง
 
1. นางสุภิญญา  กาญจนะคงคา
2. นางอุมากร  วิไลรัตน์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก