สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  เป็นบุญ
 
1. นางปารณภัฑร  วงศ์ฟูพาน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมี
2. เด็กหญิงกิตติกา  ชิยางคะบุตร
3. เด็กหญิงชนิสรา  ทองใบ
4. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
5. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
6. เด็กหญิงทิพกัญญา  ปัญญาผาบ
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อังกูรเดช
8. เด็กหญิงธาราทิพย์  อวดผิว
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อคำซาว
10. เด็กหญิงนงลักษณ์  แหลมจริง
11. เด็กหญิงนันทิกานต์  สารขาว
12. เด็กหญิงนิติภัทร   ก๋านวม
13. เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่
14. เด็กหญิงปิ่น  หาดไร่
15. เด็กหญิงพนิตพิชา  เกิดมูล
16. เด็กหญิงพรขวัญ  ทาเกษม
17. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมเถา
18. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ศิริเมือง
19. เด็กหญิงภัคธีมา  คนกวน
20. เด็กหญิงมณีรัตน์  คิดอ่าน
21. เด็กหญิงวราศิณี  สีโวย
22. เด็กหญิงวิชญาดา  บวบหอม
23. เด็กหญิงวิสสุตา  ปงลังก๋า
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมิตวงศ์
25. เด็กหญิงสิริประภา  ล่ำงาม
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ดา
27. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
28. เด็กหญิงอธิชา  มาลา
29. เด็กหญิงอภิชญา  คิดอ่าน
30. เด็กหญิงอมลรดา  ลาภโต
31. เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มใจ
32. เด็กหญิงอินทิรา  นนตานอก
33. เด็กหญิงเขมมิตรกา  ปงลังกา
34. เด็กหญิงเจวรินทร์  มุงเมือง
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นางวาสนา  วรรณารักษ์
4. นางผ่องพรรณ  จูงาม
5. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
6. นายนฤทธ์  เสาร์ฝั้น
7. นางวัชรี  เมืองยศ
8. นางวิไลวรรณ  วงค์ขัติยะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือคำ
 
1. นางอารีย์  วรรณเสถียร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันเรือนดี
2. เด็กชายชนะพล  หมั้นขัน
3. เด็กหญิงธิญาดา  ขลิบเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน