สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายธีรทัต  ใจสุขกาศ
2. นายพงศ์พัฒน์  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงสุชาดา  จี้รัตน์
 
1. นางผ่องศรี  เสนธรรม
2. นางนงนุช  พงษ์สุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ขนาดกนก
2. เด็กชายสิทธิพล  มาตุทาวรรณ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสุกร
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตี๋กาศ
5. เด็กหญิงไพลิน  สันติธนวัฒน์
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางนภัสนันท์  มูลลีกาศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิติกาศ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขนาดชาตรี
3. เด็กหญิงทิพย์มณี  แก้วหล้า
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ทายอดฟ้า
5. เด็กหญิงสราลี  วงค์ฝั้น
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางสิรินทร  สุทธนะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  กมลวิลาวัณย์
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฟองนุ่น
3. เด็กชายภวัต  ดวงเกิด
4. เด็กหญิงวรินธีรา  คำมะยอม
5. เด็กหญิงศุชานุช  รินคำ
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญชนก   พุทธสอน
2. นายฆนาการ  ฟังเพราะ
3. เด็กชายจิรพงษ์   สุขเหล็ก
4. เด็กหญิงชุลีพร   กันทาเหล็ก
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เข็มลาด
6. เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมรักษา
7. เด็กหญิงทิตยา   เป็งวารินทร์
8. เด็กหญิงทิพานัน  ทะนะวงศ์
9. เด็กหญิงธนัญญา  ดวงติ๊บ
10. เด็กชายนพรัตน์   ม่านมุ่งศิลป์
11. นางสาวนฤมล  หล้าอินเชื้อ
12. เด็กหญิงนลินี   สุรินทร์คำ
13. เด็กหญิงนัฐฐิชา   แก้วมณีแสง
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุโพ
15. เด็กชายบุญหลาย   คำแก้ว
16. เด็กชายปรีชา   นามวงค์
17. เด็กหญิงปวรรรัตน์   มียิ่ง
18. เด็กหญิงผกามาศ   เอมอยู่
19. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุขประเสริฐ
20. เด็กชายพิพัฒน์   พรมสนธิ
21. เด็กชายภานุวัฒน์   พรมเศษ
22. เด็กชายภูมินทร์   ลุงวี
23. เด็กชายระพีพัฒน์   เมฆแสน
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    วิเศษศิริ
25. เด็กหญิงรินรณี    เบญจขันธ์
26. นายวรกานต์  ฟองแก้ว
27. เด็กหญิงวรัญญา    จันทราศักดิ์
28. เด็กหญิงสุรีพร  โย้งมนัส
29. เด็กชายสุรเชษฐ์    เวทไธสง
30. เด็กหญิงอรพิน  แซงจันดา
31. เด็กหญิงอรยา   เป็งยาวงษ์
32. เด็กหญิงอรอุมา    ทองเฟื่อง
33. เด็กหญิงอัจฉรา    โพธิ์ม่วง
34. เด็กหญิงอารยา    สุโพ
35. นางสาวอารีรัตน์  ปาระมีส้าว
36. เด็กหญิงเสาวนีย์    ทาปุ๊ด
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    หอมอบ
38. เด็กหญิงแสงเดือน  กอดี
39. เด็กหญิงโด้  ลุงเจนคำ
 
1. นางกรองทอง    คำสินศักดิ์
2. นางนภาพรรณ   หย่างพานิช
3. นางนิตยา   อินทะกันฑ์
4. นายยงยุทธ    อินตารักษา
5. นายวรพล    สภาวจิตร
6. นายศักดิ์ชัย    ชัยวิรัตน์
7. นายเจษฎา    พิริยพงศ์พิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายติณณภพ  ชัยรัตน์
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  แสนวิโรจน์
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นายเทวินทร์   บุญเรือง
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  เครื่องสนุก
 
1. นางสาวรัตนา  สุขยาแสง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายณัฐพล  กายา
2. เด็กชายธวัชชัย  คำยอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิคำ
 
1. นางดารณี  พรหมณะ
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ