สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินต๊ะขัติย์
 
1. นางศิรี  ยะป้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงวชิกา  ใจอิ่นแก้ว
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงสุริยะเศียร
2. นางสาวจันทร์พลอย  แววทราย
3. เด็กหญิงนุจรี  แววทราย
4. เด็กหญิงบุลภรณ์  แม่ลานนิยม
5. นางสาวสาวิตรี  ปริญญารัตน์
6. เด็กหญิงเกศินี  ชนะชัยชมชื่น
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีคำวงศ์
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายปุณณวิช  เชียงจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ถาแวง
 
1. นางสาวผกามาศ  ชมภูกาวิน
2. นางสาวศุภนุช   ประพิณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
2. เด็กชายพีชญะ  มาลารัตน์
 
1. นางสาวผกามาศ  ชุมภูกาวิน
2. นางสาวศุภนุช   ประพิณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษณกาน  ฟองอินทร์
2. เด็กชายภัทรพล  คุณพรม
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นางสาวอนุตรา  สุธรรมยอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงงามตา  สุจาดึก
2. เด็กหญิงจิดาภา  เตชะนา
3. เด็กหญิงปวีณา  นุเงิน
 
1. นายสนิท  สงคุ้ม
2. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงธนพร  อินถามาละ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยศธิวงค์
3. เด็กชายรติพงษ์  ศรีสุราษฎร์
 
1. นางกาญจนา  รัตนพันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ  แก้วกัน
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายศุภกิจ  แนวสุข
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายภูริเดช  ดาธิ
2. เด็กชายอัมรินทร์  เตชะนา
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจคำ
 
1. นายสุบิน  ตาสุยะ
2. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  ต๊ะนา
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   โปธาพันธ์
2. เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์  ปัญญา
 
1. นางบุปผา  ไชยวงค์
2. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี