สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงดวงกมล  อินทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์ป้อง
3. เด็กชายวุฒิชัย  มรรครมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
2. นางบุญน้อม  สมพร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายสิรภพ  มณีศรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดิ์มี
 
1. นายตรีอมร  พรมจักร
2. นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายชาญวิชญ์   กมลรัตน์
 
1. นายสุรพล  กมลรัตน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงธนพร  บุญพงษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  แน่นอุดร
 
1. นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน
2. นายอนุศักดิ์  โสมพันธ์ุ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 1. เด็กหญิงยุภาวดี   รัตนมงคล
2. เด็กหญิงลักษิกา  ไชยวรรณ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   ปัสสาวัฒนะ
 
1. นางระเบียบ  นิลสาย
2. นางวิรัตน์  นารี