สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจิรภัทร  ตาปู่
2. เด็กชายรัชตพงษ์  เวียงอินทร์
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
2. นายสายเมธี  บุริทัศน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายจักริน  เชิดชู
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.99 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  แสงสี
2. เด็กหญิงสุทาธินี  ชุ่มเฟือย
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสดามา
3. เด็กหญิงดาราวัลย์  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
5. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำภา
6. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา   พุฒตาล
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
4. นางวิยะดา  อามาตหิน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ชินสีหา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองปั้น
3. เด็กชายภูวนนท์  ขวัญชม
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายวิพุธ  สมศรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงจิราภร  สีสาวแห
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัยโคตร
 
1. นางสุคนธ์  นิลายน
2. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะพร  วานิลทิพย์
2. เด็กหญิงยุวธิดา  ตาปราบ
3. นางสาวสุกัญญา  วงษ์จันทร์
 
1. นางอรุณศรี  จันทบุบผา
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายศุภกฤต  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุณิสา  มาตา
 
1. นางมยุรี  บุดดาดวง
2. นางสาวพรชนก  เพชรพิชัย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายโชคชัย  มโหรี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญสว่าง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นารัง
3. เด็กชายสหรัฐ  ไชยแสน
 
1. นางสาววาสนา  แสงงาม
2. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ