สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายถิรธวัช   ณรงค์การดี
 
1. นางมัทธมณ  สารสมัคร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายศราวุธ   เดชสายบัว
2. เด็กชายโชคทวี   พงษ์พิลา
 
1. นางสุริยาภรณ์   ศรีมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายธนากร   นครศรี
2. เด็กหญิงปาณิศา   ชินชัย
 
1. นายฉัตรเพชร   สู่เสน
2. นายศักดา   สุทธิวารี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายณัฐพล  แอนโก
2. เด็กชายธนันท์ชัย  คำศรีเมือง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงวราภร  มีคุณ
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  ฤทธิพรม
 
1. สิบตรีทิณกร    เชื้อพันธุ์ลาน
2. นายปาเดย์  รองทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สุภาพ
2. เด็กหญิงรักษิตา   สีหะวงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์   พันคง
2. นางจันทร์ศรี   ขันธ์เพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญโฮม
2. เด็กหญิงอินทิรา   พลสิมมา
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์   ล้อมพรม
2. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายไชยพัฒน์   สิงห์ซอม
 
1. นายกฤตวิทย์   มีบุญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายชุติเทพ   วงค์แสง
2. เด็กชายปิยนนท์   แพงเพชร
3. เด็กชายวสันต์   ทิพย์รักษา
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
2. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   วิเศษ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พันธ์ศรีเมือง
3. เด็กชายจารุวัฒน์   แสวงผล
4. เด็กหญิงจิรกานต์   ทัดเทียม
5. เด็กหญิงชญาดา   ธานี
6. เด็กหญิงชนินาถ   จันทรัสสะ
7. เด็กชายณภัทร   คำชมภู
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวงาม
9. เด็กชายธนากร   พัฒนะแสง
10. เด็กชายธีรศักดิ์   ประเสริฐสังข์
11. เด็กหญิงปรียา   ทองคำ
12. เด็กหญิงปิยะธิดา   เพชรรินทร์
13. เด็กหญิงปิยะธิดา   แสนทวีสุข
14. เด็กหญิงมณีรัตน์   เจริญศรี
15. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
16. เด็กชายศิริพงษ์   บัวงาม
17. เด็กชายสาคร   เครือไชย
18. เด็กชายสุริยะ   ทองคำ
19. เด็กชายอรรถพล   สังเสวี
20. เด็กหญิงเกศินี   นามบุดดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
2. นางสมหวัง   สารพัฒน์
3. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
4. นายจรูญ   เครือไชย
5. นางประมูล   เครือไชย
6. นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.7 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนธัฐชพร   เทพาอภิรักษ์
 
1. นางชลลดา   เรืองฤทธิ์ราวี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปุรินัย
 
1. นางณัฐยา   อนุพันธ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ประเทศ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เกิดค่ำ
3. เด็กชายธีระศักดิ์  แสงสิงห์
4. เด็กชายภูริเดช  คำผุย
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ขาว
6. เด็กชายเมฆา  วุฒิสังข์
 
1. นายพรรษวุฒิ   เที่ยงราช
2. นางสาวสง่าศรี  นามคำ
3. นายวิชัย   โสเป
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 76.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   บุญอนันต์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา   ธนสมบัติ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ์   วงค์ผัดศ์
5. เด็กหญิงนันทิกานต์   ไชยบรรณ์
6. เด็กหญิงบงกชกร   สารชาติ
7. เด็กชายมณฑล   สมพิมาย
8. เด็กชายศิขรินทร์  รุ้งแก้ว
 
1. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
2. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
3. นางขวัญใจ   ใจจง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงอัญธิกา   พจนา
 
1. นางอุไร  ชูคำ
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายมนต์รัก   ใจมั่น
2. เด็กหญิงอัญทิกา  วังสำเภา
 
1. นางสิริวรรณ   ทองกลม
2. นางดารัตน์   ฉวีวงษ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงสุริษา   บุญราช
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายบุญมี  เสือเขียน
2. เด็กชายมนต์รัก  ใจมั่น
3. เด็กหญิงอัญทิกา   วังสำเภา
 
1. นางสมจิตต์   นะที
2. นายจำเริญ   แนวมั่น
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญนำ
2. เด็กหญิงวรรณภา   แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงอัญธิกา   พจนา
 
1. นายคำภา  จิตสมัคร
2. นางอุไร   ชูคำ