สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สิงห์คำ
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  คำมาก
2. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชิณศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กชายสิรภพ  เศรษศรี
 
1. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงวิชุดา  เมืองแสน
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักศรี
3. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  หอมดอก
5. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นางนิธินาถ  เรืองนาม
2. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.99 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
6. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
8. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชสกุล
2. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
3. นายสุรชัย  วันทรวง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
3. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
6. เด็กชายทศพร  ใจดี
7. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
8. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
9. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
10. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
11. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
12. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
13. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
14. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
15. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นางสันติภาวี  พาลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดโท
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
3. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
4. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
5. เด็กชายธนพร  โจ้นลี้
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  จันทร์เทศ
7. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
8. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
9. เด็กชายศัักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
10. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
11. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
12. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
3. นายทองตัน  อินธิปัญญา
4. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกุลยา  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพเคราะห์
3. เด็กหญิงวิภาพร  พอใจ
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายตันติกร  มณีทอง
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นางนางวัชรี  เหล็กดี
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีชัย
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภิญโญ
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  พรมพิลา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ประดู่
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
2. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงภัสสรณ์  สระทอง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.99 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คมสารพาง
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กำมณี
2. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์