สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงชณิกา  บุญจูง
 
1. นางไพจิตต์  ชิณวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.76 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายธเนศพล  บุตรพวง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพรบึง
 
1. นางละเอียด  ภาษี
2. นายธนู  อ๊อดพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์มาดา  พรมมินทร์
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.3 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จาตูม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงยะมาศ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
4. เด็กชายสถาพร  คงยะมาศ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศรีเมือง
2. นางอุรา  ทูลประโคน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายชาญณรงค์  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงนวนจันทร์  บุญรอด
3. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
4. เด็กชายมานะ  รังษี
5. เด็กหญิงหัตถพันธ์  งามเลิศ
6. เด็กหญิงอริสา  วิเศษเสาร์
7. เด็กหญิงเจนจิรา   คำกลอน
8. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางสังวาน  บัวส่อง
3. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  เริงรมย์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  อินธนู
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอธิคม  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  วงจัน
2. เด็กชายสรวิชญ์  สว่างภพ
3. เด็กชายเอกวิทย์  วงษ์ทอง
 
1. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
2. นางสาวสุมาลี  บุญธรรม
 
11 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทร์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายนิติกร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงมยุรีย์  สีบุญเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร   จันทเสน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วนิล
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีดา
3. เด็กหญิงธิติมา  สุพรรณ
4. เด็กหญิงนันธิดา  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีธรรม
6. เด็กหญิงอรัญญา  สุพรรณ
7. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสนอง  ศรีทอง
3. นางณฐมน  นนท์เทศา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.98 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกะกำ 1. นางสาวจุไรพร  ปัญหา
 
1. นายธรา  ปรากฏชื่อ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์   บุญประจำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
2. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์