สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิตตรา   แก้วธรรม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิสาร
3. นางสาวสุดารัตน์  คำลอย
 
1. นายวิโรจน์   วงศ์ศรีแก้ว
2. นางกาญจนา   วงศ์ศรีแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 25.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วผิวอาจ
 
1. นางสุธาสินี  กาญจนพัฒน์
2. นายสุรัตน์  สุระชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.14 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สอดศรี
2. เด็กชายปุญญพัตน์   กิตติกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ   ไพรบึง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องชนะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ผิวขาว
3. เด็กหญิงพันธิตรา   สายสุนา
4. เด็กหญิงพิมชนก   ไกรยา
5. นางสาวศิรินาฏ  แสงกล้า
 
1. นางนลินี   ศรีนุเคราะห์
2. นายสถาบัน   แวววงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายณัฐธนันท์  วงค์มาเกษ
 
1. นางภินันตรา  กุลมี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงอรัญญา   พิมพ์ต้น
 
1. นางสาววิไลวรรณ   บัวแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.42 ทอง 4 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กชายชาญชัย  เนตรนิด
2. เด็กชายชินวัตร  พงษ์ลุน
3. เด็กชายนิวัฒน์  ไชยรัตน์
4. เด็กชายวรวุฒิ  ทองทิพย์
5. เด็กชายสมัคร  พรมบุญ
6. เด็กชายสุรวุฒิ  วันแก้ว
7. เด็กชายอดิศักดิ์  คำประวัติ
8. เด็กชายอนิรุท  สายทรัพย์
 
1. นายสีวรา  บึงไกร
2. นางศิริรัตน์  ยงทวี
3. นางสาคร  พรมสุข
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.16 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สะท้านอาจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ส่องแสงจันทร์
3. เด็กหญิงลำดวน  จิตรอ่อน
 
1. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
2. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โพนสำโรง
 
1. นางณิชนันท์   โสสว่าง